Zur Hauptnavigation springen Zur Suche springen Zum Inhalt springen
InstagramRSSPrint

EKUMENIZM

Dialog EKBO z innymi wyznaniami

Mając na względzie Kartę Ekumeniczną podpisaną przez kościoły europejskie w roku 2001, członkowie EKBO są przekonani, iż ich powołanie służy dawaniu świadectwa jedności wszystkich chrześcijan będącej darem Boga. Przez chrzest stajemy się członkami jednego Ciała Chrystusa, podobnie jak chrześcijanie z innych kościołów i krajów. W EKBO i na całym świecie tworzymy wspólnotę z chrześcijanami wszystkich wyznań, narodów, języków i kultur. Bycie protestantem nieodłącznie wiąże się z ekumenizmem.

Doświadczamy jedności i poczucia przynależności na szczeblu lokalnym z bratnimi kościołami innych wyznań, języków czy kultur. Przez ostatnie 100 lat liczba członków EKBO zmalała. Nasz kościół pamięta jednak o swoich korzeniach i przyjmuje odpowiedzialność wobec społeczeństwa jako całości. Należy do Rady Ekumenicznej Berlina-Brandenburgii. Obecnie rada ta skupia 30 kościołów: kościół rzymsko-katolicki, wolne kościoły (Metodyści, Baptyści), EKBO, kościoły prawosławne i kongregacje zrzeszające imigrantów oraz kongregacje założone przez nasze sąsiedzkie kościoły w Europie. I Ekumeniczne Dni Kościoła  (Ökumenische Kirchentag) w Berlinie  w 2003 r. stanowiły potężny i nieodwracalny impuls do tego, by dążyć do pogłębiania jedności. Mniej więcej co trzy lata kościoły będące członkami Rady Ekumenicznej Berlina-Brandenburgii oraz Międzynarodowej Konwencji Kongregacji Chrześcijańskich Berlina i Brandenburgii, zarejestrowanej organizacji charytatywnej, organizują Festiwal Kościołów w Berlinie.

Relacje pomiędzy EKBO a kongregacjami należącymi do Międzynarodowej Konwencji Kongregacji Chrześcijańskich z siedzibą w Berlinie są wieloaspektowe. Wiele z tych kongregacji regularnie odbywa nabożeństwa w kościołach należących do parafii EKBO. Na podstawie umów zawartych między kościołami pielęgnujemy dobre kontakty, w szczególności z kongregacjami z Holandii, Finlandii, Szwecji, Anglikańsko-Episkopalnymi, protestantami frankofońskimi, jak również kongregacjami z Chin czy Japonii oraz koreańską kongregacją Han In, których siedziby znajdują się w Berlinie.

Związki historyczne łączą nas z kościołami luterańskim, reformowanym i unijnym w RPA, Tanzanii, Chinach, Tajwanie, Korei, Japonii i w Ziemi Świętej. Kościoły założone przez misjonarzy z Berlińskiego Dzieła Misyjnego dawno temu uzyskały autonomię. Dziś nasze bliskie relacje znajdują wyraz w wielu partnerstwach z udziałem naszych kościołów krajowych lub parafii. Prowadzimy ścisłą współpracę z Kościołem Luterańskim w Ziemi Świętej w dziedzinie edukacji szkolnej i kształcenia zawodowego. W dziedzinie edukacji muzycznej i teologicznej współpracujemy z ewangelicko-luterańskim Kościołem Gossnera w Indiach.

 
Posługa ekumeniczna

Z kościołami protestanckimi w sąsiadujących krajach europejskich łączy nas braterstwo wyznania, zwłaszcza z diecezją luterańską we Wrocławiu, Ewangelickim Kościołem Czeskobraterskim w Czechach i na Słowacji, kongregacjami luterańskimi nad Wołgą w Rosji, diecezjami anglikańskimi w Londynie i Chichester w Wielkiej Brytanii, Francuską Federacją Protestancką we Francji i diecezją w Göteborgu należącą do Kościoła Szwecji. Prawda i pojednanie po zakończeniu II wojny światowej, pokój i wolność po zakończeniu „zimnej wojny”, stworzenie zjednoczonej Europy – u podstaw wszystkich tych procesów leży ekumenizm bez granic. Prowadząc współpracę z kościołami i kongregacjami w Polsce i Republice Czech, pragniemy być przykładem żywej wiary po obu stronach granicy. Nawiązaliśmy też bliski kontakt ze Zjednoczonym Kościołem Chrystusa w USA.

Utrzymujemy kontakty z kościołami należącymi do światowego ruchu ekumenicznego, orędujemy za sprawiedliwością, pokojem i jednością stworzenia. Po wprowadzeniu Dekady walki z przemocą przez Światową Radę Kościołów w Berlinie w roku 2001 zawarliśmy, między innymi, partnerstwo z Kościołem Prezbiteriańskim na Kubie. Poprzez wstawiennictwo, pomoc praktyczną i programy ekumeniczne staramy się czynnie walczyć z głodem i ubóstwem i angażujemy się w międzynarodowe akcje ofiarom klęsk żywiołowych – na przykład, walkę z pandemią AIDS w RPA, głodem w Afryce wschodniej czy skutkami awarii reaktora jądrowego w Japonii w wyniku trzęsienia ziemi i tsunami.

 

Element światowego chrześcijaństwa

Osią działań ekumenicznych i misyjnych EKBO jest Berlińskie Dzieło Misyjne (Berliner Missionwerk). Zarówno EKBO, jak i Berlińskie Dzieło Misyjne mieszczą się przy Georgenkirchstraße w berlińskiej dzielnicy Friedrichshain, w obiektach, które niegdyś stanowiły własność Towarzystwa Popierania Misji Ewangelickich Wśród Pogan. Z uwagi na misyjny charakter działalności w przeszłości, Berlińskie Dzieło Misyjne nadal utrzymuje relacje z kościołami w Ziemi Świętej, Indiach, Azji wschodniej, RPA i Tanzanii. Naturalnie utrzymuje też bliskie kontakty z kościołami należącymi do światowego ruchu ekumenicznego, kościołami chrześcijańskimi i kongregacjami z bliskiej okolicy, w ten sposób realizując postulat integracji kościoła i misji zgodnie z sugestią Światowej Rady Kościołów podczas walnego zgromadzenia w Delhi. Berlińskie Dzieło Misyjne wspierane jest przez EKBO i następujące instytucje: Ewangelicki Kościół Krajowy Anhalt, organizację Jerusalemsverein, DOAM oraz doraźnie przez Misję Gossnera. Ponadto EKBO pod egidą Berlińskiego Dzieła Misyjnego prowadzi też inne rodzaje posługi: rozwój kościoła, dialog wyznaniowy czy migrację i integrację wiernych. Poprzez tego rodzaju holistyczne podejście EKBO i Berlińskie Dzieło Misyjne starają się wcielać w życie tezę teologa Eberharda Jüngla dotyczącą misji niemieckich kościołów na temat tego, iż misje muszą w przyszłości mieć charakter ekumeniczny.

Letzte Änderung am: 16.07.2015